ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มีสิทธิเข้าเรียน วิชาโทมัคคุเทศก์
ประจำปีการศึกษา 2562

 

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

รหัสประจำตัว

คณะ

วิชาเอก

รหัสผู้เรียน

1 นางสาว พิมพาภรณ์ ตามี่ 61101010102 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) HM14
2 นางสาว วณิชชา ละมั่งทอง 61101010107 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) HM14
3 นางสาว กนกกร อ้ายง้าว 61101010111 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ศศ.บ.) HM12A
4 นางสาว ชลลดา แก้วบัวสาย 61101010114 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย(ศศ.บ.) HM12A
5 นางสาว วัณณิตา บุญโท 61101010124 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ศศ.บ.) HM12
6 นางสาว ชญานิศ ฉัตรไชยสิทธิกูล 61101010591 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) HM14
7 นาย ณัฏพร โหลสกุล 61101010596 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) HM14
8 นางสาว ณัฐธินี อัมพุช 61101010598 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HM14
9 นางสาว ณัฐราภรณ์  อินธิวงษ์ 61101010600 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ) HM14
10 นางสาว พิชญา บุญญรัตน์ 61101010617 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) HM14
11 นาย สหัสวรรษ สุพรรณบูรณะกิจ 61101010637 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) HM14
12 นาย สิทธิพงษ์ งามประเสริฐพงศ์ 61101010638 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศ.ศ.บ) HM14
13 นาย สิทธิพล จันทร์นอก 61101010639 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HM14
14 นางสาว สิรีธร ปิ่นมณี 61101010641 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) HM14
15 นางสาว โชติรส พิมพ์เหม 61101010661 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ศศ.บ) HM12
16 นางสาว ประภาศร แฉล้มรัมย์ 61101010668 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ศศ.บ.) HM12
17 นางสาว ลักษิกา โพธิกมล 61101010676 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย(ศศ.บ.) HM12A
18 นางสาว วรรณพร วรนภาฤทธิ์ 61101010677 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย(ศศ.บ.) HM12A
19 นาย ชลทิศ เจริญศิริ 61103010103 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
20 นางสาว วชรญา วังชากร 61103010114 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
21 นางสาว วาสนา แซ่จั่น 61103010115 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
22 นาย วิศรุต หอมเทียม 61103010116 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์  SS11
23 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์วิโรจน์ 61103010117 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
24 นางสาว สรุตา จิกากร 61103010118 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
25 นาย จักรกฤษณ์ เพชรสะแก 61103010614 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
26 นางสาว จิตราภรณ์ สามีพันธ์ 61103010615 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
27 นางสาว จุฑามาศ พลแสน 61103010616 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
28 นาย เจนพัฒน์ ตาแล 61103010618 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
29 นางสาว ชลธิชา แร่สันเทียะ 61103010620 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
30 นางสาว ชลธิชา ศรีฤทธิ์ 61103010621 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
31 นางสาว ณวภรณ์ บัวแสง 61103010623 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
32 นาย ณัฐพงศ์ ฉิมสวัสดิ์ 61103010625 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
33 นางสาว ธนพร ประดับมุข 61103010633 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
34 นาย ธนานันต์ บุษยาเรืองพงศ์ 61103010636 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
35 นางสาว นิติญา ธีระคานนท์ 61103010641 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
36 นางสาว เนตรชนก หลักคำแพง 61103010642 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
37 นางสาว ปราณิศา สุคันธวณิช 61103010644 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
38 นาย พัทธนันท์ เถาตะมะ 61103010652 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
39 นางสาว พิมมาดา หาระมาร 61103010655 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
40 นาย พีรธัช สังฆะกาโร 61103010656 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
41 นางสาว ภาวรินทร์ มีชาลี 61103010661 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
42 นางสาว มัชฌิมา สุระมณี 61103010665 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
43 นางสาว วรินทรา บุญเพิ่ม 61103010671 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
44 นางสาว สปันงา นิมิตเกษมสุภัค 61103010676 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11
45 นางสาว สลิลทิพย์ ฟองกระจาย 61103010677 สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ SS11

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล เวลา Office Hours วันอังคาร 13.00 - 15.00


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160