ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ยุติการเผยแพร่บทความวารสารประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ตามที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำวารสารประวัติศาสตร์ เพื่อตีพิพม์เผยแพร่ผลงานวิชาการของ คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ นั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารประวัติศาสตร์ ขอยุติการเผยแพร่บทความของวารสารประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสั่งพิมพ์ โดยจะดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่วารสารประวัติศาสตร์ ปีที 48 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป  

โดยเผยแพร่ที่เว็ปไซต์ : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/index

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2566

 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160 Emailaddress :