ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ดร.ญาณินี ไพทยวัฒน์ , อาจารย์

Name (position) 

Yaninie Phaithayawat, Lecturer

โทรศัพท์/Tel.

026495160

อีเมล์/ E-mail

yaninie.p@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาเอก
Philosophy of Doctor


Doctor of Philosophy
(Area studies)
มหาวิทยาลัยวาเซดะ Waseda University ญี่ปุ่น 2564 / 2021

ปริญญาโท
Master of Art

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (ประวัติศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Universit
ไทย 2554 / 2011

ปริญญาตรี
Bachelor of Art

อักษรศาสตร์บัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Universit

ไทย

2552 / 2009

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
Pre Modern and Modern Thai History

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน

ปีงบประมาณ

ที่ได้รับทุน
Assistant researcher of Associate Professor Saowapa Phaithayawat, who specializes in cultures and local wisdom - “The Social Area Disclosure to Reduce Conflicts between Community and the State: a case of Mahakan fortress, Bangkok”    

Assistant researcher of Associate Professor Saowapa Phaithayawat, who specializes in cultures and local wisdom - “Guidelines to Bring and Develop Thai local Wisdom Medicine and Herbs into Cultural Health Supplementary Products: A Case Study of U-Thai Prasit Corporation, Prachin Buri Province”  

   

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

บทความ

 

1. Yaninie Phaithayawat.  (January 2018).  “The Need for Redefining Thai Slavery in Historical Context”, Research and Development Journal of Suan Sunandha Rajabhat University, Volume 10, 1st supplementary.
2. Yaninie Phaithayawat.  (2018).  “The Change from Traditional Nobleman to Modern Bureaucrat in Thailand: A Case Study of the Saeng-Xuto Family”, Journal of the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University No.36.

   
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160