ประวัติ

          ภาควิชาประวัติศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ชั้น   6  อาคาร  11  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เลขที่  114   สุขุมวิท  23   เขตวัฒนา   กรุงเทพฯ  10110 เดิมสังกัดอยู่กับคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรใน พ.ศ. 2505 ในการตั้งแผนกวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นแยกจากแผนกวิชาสังคมศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกประวัติศาสตร์ ใน พ.ศ. 2509 แผนกวิชาประวัติศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร์  ( กศ.ม. ประวัติศาสตร์ ) ขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่วิทยาลัยฯ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ  2517  ในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  91   ตอนที่  112   วันที่  28  มิถุนายน   2517   ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2517 
          ต่อมาได้มีประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับ พ.ศ. 2518  คณะสังคมศาสตร์จึงได้ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ.  2518  แผนกวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีสถานะใหม่เป็นภาควิชาประวัติศาสตร์ได้เข้าสังกัดอยู่กับคณะสังคมศาสตร์นับแต่นั้นมา ต่อมาใน พ.ศ.2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต( ศศ.ม.)  สาขาประวัติศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาประวัติศาสตร์ ( กศ.ม. )  และ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกประวัติศาสตร์ ( ศศ.บ.) (เปิดสอนในปี พ.ศ. 2519) ปัจจุบันภาควิชาประวัติศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) วิชาเอกประวัติศาสตร์,  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)  สาขาประวัติศาสตร์  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาประวัติศาสตร์ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษและวิชาโทประวัติศาสตร์และวิชาโทมัคคุเทศก์  ซึ่งเปิดกว้างต่อนิสิตทุกคณะ

ปรัชญา

ประวัติศาสตร์ คือ  รากฐานแห่งพลังสร้างสังคม

ปณิธาน

ภาควิชามีปณิธานอันมั่นคงที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ในวิทยาการสาขาประวัติศาสตร์  และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งให้ตระหนักในคุณค่าเฉพาะด้านของวิชาการสาขานี้   เป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะออกไปเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์

1.มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นผู้ชี้นำแก่สังคมและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี
3.มีความสำนึกในความเป็นไทย  ช่วยอนุรักษ์  ส่งเสริม  เผยแพร่  พัฒนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
4.มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีความสามารถในการบูรณาการและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

ภาควิชาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และจัดบริการวิชาการแก่สังคม ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ รวมทั้งให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160