ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ดร. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ, รองศาสตราจารย์

Name (position) 

Chakrit Choomwattana, Ph..D , Associate Professor

โทรศัพท์/Tel.

026495160

อีเมล์/ E-mail

cchoom@yahoo.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) Doctor of Philosophy (History)

มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University)

สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

2529  (1986)

ปริญญาโท (Master Degree)

Master of Arts (History)

มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University)

สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

2524  (1981)

ปริญญาตรี  (Bachelor Degree)

อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) Bachelor of Arts (1st class honors)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University

ไทย

(Thailand)

2520  (1977)

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์อังกฤษ  ประวัติศาสตร์ยุโรป อารยธรรมตะวันตก  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก  ประวัติศาสตร์สังคมยุโรป
British History,  European History,  Western Civilization,  Historiography,  European Social History

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

การวิเคราะห์การอ้างถึง ในปริญญานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มศว 2560
ประวัติศาสตร์ระบบขุนนางอังกฤษ งบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มศว 2559
ระบบรัฐสวัสดิการอังกฤษ: เส้นทางสู่การเสื่อมสลาย? งบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มศว 2558
อังกฤษสมัยราชวงศ์แฮโนเวอร์กับการเปลี่ยนแปลงสังคม ค.ศ. 1714-1901 งบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มศว 2557
โครงการวิจัยสารานุกรมประวัติศาสตร์ยุโรป : T-Z           สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 2557

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

1. บทความ
 
 1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (มกราคม - มิถุนายน 2561).  ระดับชั้นและบรรดาศักดิ์ขุนนางอังกฤษ.  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ปีที่ 40 ฉบับที่ 1.  หน้า 158 - 179.
 2. มาซามิชิ คุโรซาวา และ ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม2560). งานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย โดยนักวิชาการญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2. วารสารประวัติศาสตร์. ปีที่ 41, หน้า 124-138.
 3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ.  (กรกฎาคม-สิงหาคม 2557).  การสืบราชบัลลังก์อังกฤษของ ราชวงศ์แฮโนเวอร์ มาตรการสุดท้ายในการยุติความขัดแย้งทางศาสนา.วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2. หน้า 73-106.
 4. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ.  (กรกฎาคม 2554). “เซซิล โรดส์กับการขยายจักรวรรดิอังกฤษในแอฟริกา” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,ปีที่ 32 ฉบับที่ 2.  หน้า 245 - 258.
 5. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ.  (กรกฎาคม 2555).  “ปฐมบทแห่ง(รัฐ)ปาเลสไตน์: การบ่งชี้ชะตากรรมของชาติ” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2.  หน้า 67 - 87.
 6. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ.  (มกราคม-มิถุนายน 2556).  “จากการชุมนุมเฉลิมฉลองการอสัญกรรมของมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ สู่การทบทวนประวัติศาสตร์การจัดรัฐสวัสดิการอังกฤษ ค.ศ. 1948-2013 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 35 ฉบับที่ 1.  หน้า 54 - 88.
 7. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ.  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).  “องค์ประกอบหลักของลัทธิแทตเชอร์” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 .  หน้า 39 - 59.
 8.  ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “John Russell”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 450 - 453.
 9. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “John Redmond” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 293 - 296.
 10. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Cecil Rhodes” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 344 - 348.
 11. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Seebohm Rowntree” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 441 - 446.
 12. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Francis Place” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 126 - 129.
 13. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Popular Front”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 173 - 178.
 14. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Reform Bills” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 297 - 299.
 15. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “ Emmanuel Sieyès” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 656 - 659.
 16. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Scotland”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 583 - 594.
 17. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Poor Laws”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 169 - 172.
 18. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Antonio de Oliviera Salazar”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ P-S  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558.  หน้า 511 -515.
 19. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Wilhemina”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน (กำลังรอการจัดพิมพ์)
 20. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Theobald Wolfe Tone”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน(กำลังรอการจัดพิมพ์)
 21. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “William Wilberforce”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน(กำลังรอการจัดพิมพ์)
 22. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Mary Wollstonecraft”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน (กำลังรอการจัดพิมพ์)
 23. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Garnet Wolseley”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน (กำลังรอการจัดพิมพ์)
 24. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Taff Vale Case”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน (กำลังรอการจัดพิมพ์)
 25. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Harold Wilson” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน(กำลังรอการจัดพิมพ์)
 26. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Beatrice Webb”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน(กำลังรอการจัดพิมพ์)
 27. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Sidney James Webb”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน (กำลังรอการจัดพิมพ์)
 28. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ “Vichy France”  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล:ยุโรป เล่มที่ T-Z  กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน (กำลังรอการจัดพิมพ์)

2. หนังสือ /ตำรา

 

 

 1. ราชวงศ์แห่งมหาอำนาจยุโรป กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2555. (เขียนร่วม)
 2. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล: ยุโรป  เล่ม P-S กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2558. (เขียนร่วม)

3. ตำรา

 
 
 1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. ชีวิตและสังคม ชนชั้นแรงงานอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19.กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2546.
 2. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. ไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
 3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. เส้นทางสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของอังกฤษ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
 4. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2559).  จักรวรรดิอังกฤษกับสงครามโลก (British Empire and the Great Wars).  กรุงเทพฯ: ภาคประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 5. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2559).  สารัตถะไอร์แลนด์ (Stories about the Two Irelands).  กรุงเทพฯ: ภาคประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160