ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล , อาจารย์

Name (position) 

Chitiphat Suntornsaratool, Lecturer

โทรศัพท์/Tel.

026495160

อีเมล์/ E-mail

Chitiphat@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาโท
Master of Arts

Master of Arts in History
มหาวิทยาลัยแห่งเลสเตอร์
University of Leicester
อังกฤษ
(English)
2563 (2020)

ปริญญาตรี

Bachelor of Arts

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(ประวัติศาสตร์)
Bachelor of Arts (History)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

ไทย
(Thailand)

2559 (2016)

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศสหรัฐอเมริกา (history of Indigenous group in America),
บทบาทสตรีอเมริกัน (Role of American women in Progressive Era)

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

   
   
   

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

 
   
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160