ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล , อาจารย์

Name (position) 

Chitiphat Suntornsaratool, Lecturer

โทรศัพท์/Tel.

 

อีเมล์/ E-mail

Chitiphat@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาตรี

Bachelor of Art

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(ประวัติศาสตร์)
Bachelor of Arts (History)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University

ไทย

2559 (2016)

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์
history

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

   
   
   

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

 
   
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160