ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
Bachelor of Arts (History) B.A. (History)
หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มคอ2 (สำหรับนิสิตรหัส 55 ขั้นไป)
 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (History) M.A. (History)
 
 

รายวิชาโท

รายวิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History) (สำหรับนิสิตรหัส 55 ขึ้นไป)
 
รายวิชาโทมัคคุเทศก์ (Minor in Guide) (สำหรับนิสิตรหัส 55 ขึ้นไป)
รายวิชาโทมัคคุเทศก์ (Minor in Guide) (สำหรับนิสิตรหัส 61 ขึ้นไป)
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160