ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
Bachelor of Arts (History) B.A. (History)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มคอ2 (สำหรับรหัส 55 ขึ้นไป)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มคอ2 (สำหรับรหัส 60 ขึ้นไป)
 

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (History) M.A. (History)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) (ปรับปรุง 2557)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) (ปรับปรุง 2561) สำหรับรหัส 61 ขึ้นไป
 
 

รายวิชาโท

รายวิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History) (สำหรับนิสิตรหัส 55 ขึ้นไป)
รายวิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History) (สำหรับนิสิตรหัส 60 ขึ้นไป)
 
รายวิชาโทมัคคุเทศก์ (Minor in Guide) (สำหรับนิสิตรหัส 55 ขึ้นไป)
รายวิชาโทมัคคุเทศก์ (Minor in Guide) (สำหรับนิสิตรหัส 60 ขึ้นไป)
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160