ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ดร.โดม ไกรปกรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Name (position) 

Dome Kraipakorn , Assistant Professor

โทรศัพท์/Tel.

081 3762007

อีเมล์/ E-mail

domek.ra@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาเอก
Philosophy of

Doctor

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

Ph.D. (History)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

ไทย

2550/

2007

ปริญญาโท

Master of Art

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

M.A. (History)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University์
ไทย

2542/

1999

ปริญญาตรี

Bachelor of Art

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

B.A. (History)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University

ไทย

2538/

1995

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์นิพนธ์
THAI HISTORY, HISTORIOGRAPHY

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน ปีที่ได้รับ
การใช้กลไกทางการเมืองและวัฒนธรรมในการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชน พ.ศ. 2435 – 2490 : พระราชพิธี ระบบราชการ รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง งบประมาณเงินรายได้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561
ความคิดเกี่ยวกับ “น้ำท่วม” และการรับมือปัญหาในสังคมไทยก่อนพ.ศ. 2500 งบประมาณเงินรายได้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
การค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้าในสังคมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย-ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง: ประวัติศาสตร์สังคม งบประมาณเงินรายได้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

1. บทความ
 
  1. โดม  ไกรปกรณ์. (2561). “จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอำนาจของรัฐบาลสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2440 – ทศวรรษ 2460”. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2561. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม. หน้า 438 - 450.
  2. โดม ไกรปกรณ์. (มกราคม – ธันวาคม 2557).  “การค้าเสื้อผ้าในสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 17. หน้า 302 – 314.
  3. โดม ไกรปกรณ์. (2560). ลิ้มโต๊ะเคี่ยมเป็นโจรสลัดหรือไม่: การศึกษาวิเคราะห์เรื่องในเอกสารประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์นิพนธ์ปัตตานีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 – 23. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เรื่อง “ฆาตกรรม อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย” 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 7 - 17.
  4. Dome Kraipakorn. (2017, July). Economic and Social History of Coffee and Beer in Thailand during 1860s – 1930s. Proceedings of 2016 International Symposium on Economics and Social Science – Summer Session, 12-14 July 2016. Kyoto, Japan.  P. 984 – 984.
  5. โดม ไกรปกรณ์. (2556-2557, กันยายน-สิงหาคม). คุ้มหลวงและเวียงแก้วของเจ้าเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5: เรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าถึงในพงศาวดารสยามและร่องรอยที่พบในหลักฐานอื่น. หน้าจั่วว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย. 10: 10-25
  6. โดม ไกรปกรณ์. (2557, มกราคม-ธันวาคม). การค้าเสื้อผ้าในสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 6 ถีงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 17: 302-314.
  7. โดม ไกรปกรณ์. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยอาณานิคม: มองผ่านการผลิตและบริโภคกาแฟ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม. 33 (2): 5-20.
  8. โดม ไกรปกรณ์. (2557, กันยายน-ธันวาคม). กำเนิด “ภูมิกายา” และพื้นที่สมัยใหม่ของล้านนาในสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. หน้าจั่วว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย..11: 18-33.
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160