ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนสำหรับผู้ลงทะเบียนเรียน วิชา
ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565

         

           ตามที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้รับสมัครนิสิตที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษา และได้มีการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ด้วยวิธีการออนไลน์

          ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

       
 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ดูรายละเอียด

     
หมายเหตุ

- ผู้ได้รับทุนตามรายชื่อข้างต้นจะได้รับอีเมล์จากภาควิชา ขอให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนิสิต และสำเนาหน้าสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของมหาวิทยาลัยมาส่งที่ภาควิชาโดยเร็วที่สุด

 

- สำหรับนิสิตผู้ได้รับทุน ภาควิชาจะทำเรื่องเบิกจ่ายให้ทันทีเมื่อเอกสารได้รับมาครบถ้วนแล้ว

 

 
 
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160