ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

- ประกาศคณะสังคมศาสตร์ ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิต ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- คำร้องแจ้งความประสงค์ไม่พักหอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดฟอร์ม

- ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปี 2560 ดูรายละเอียด

กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

 
 
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160