ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

- ประกาศคณะสังคมศาสตร์ ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิต ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด

 

กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

 
 
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160