ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ดร. จิราพร  ร่วมพงษ์พัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Name (position) 

Jiraporn Treewisessorn, Assistant Professor

โทรศัพท์/Tel.

026495160

อีเมล์/ E-mail

Jiraporn224@gmail.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปร.ด./Ph.D ประวัติศาสตร์/ History มหาวิทยาลัยอูราลแห่งสหพันธรัฐ /Ural Federal University รัสเซีย/ Russia 2557 /2014
ร.บ./MA ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ International Relations มหาวิทยาลัยอูราลแห่งรัฐ /Ural State University รัสเซีย/ Russia 2553 /2010
ศศ.บ./BA รัสเซียศึกษา/ Russian Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ Thammasat University ไทย/ Thailand 2551 /2007

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์รัสเซีย รัสเซียศึกษา ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก
History of Russia, Russian Studies, History of East Europe 

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
โครงการวิจัย บทบาทของคาบสมุทรไครเมียต่อรัสเซียจากอดีตสู่ศตวรรษที่ 21 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561

โครงการวิจัย ความสัมพันธ์ของรัสเซียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงปี ค.ศ.1946 - 1980: กรณีศึกษาความสัมพันธ์กับประเทศไทย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
โครงการวิจัย ยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซียที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยหลังสหภาพโซเวียต ปี ค.ศ. 1990 ถึง 2015

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.)
2560
โครงการวิจัยเรื่อง สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย: ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทยและรัสเซีย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.)

2560

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

 

  1. จิราพร ตรีวิเศษศร. รัสเซีย – อาเซียน: มุมมองทิศทางความร่วมมือหลังสหภาพโซเวียต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” (ASEAN on the Path of Community) 11 ธันวาคม 2561; มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 75-76.
  2. จิราพร ตรีวิเศษศร. การสร้างยุโรปตะวันออกของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ปีที่ 20 (มกราคม-ธันวาคม 2560) : 355-365.
  3. จิราพร ตรีวิเศษศร. ความสัมพันธ์ไทยและรัสเซีย : มุมมองการเปลี่ยนผ่านจากจักวรรดิรัสเซียสู่สหภาพโซเวียต. ในการสัมมนาทางวิชาการ "120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา". 2560: 111-132
  4. Jiraporn Treewisessorn. Thailand and Russia: Modern partnership in ASEAN and prospects of cooperation// Proceedings of the Ural state University. Ser. 2. Sec. Humanities. Yekaterinburg, 2011. No. 4(96). P. 62-67.
  5. Jiraporn Treewisessorn. Russian-Thai relations in the way of development of bilateral cooperation in the twenty-first century// Modernization and tradition. Abstracts of the international conference on source studies and historiography of Asia and Africa. St. Petersburg, 2011. P. 131-132.
  6. Jiraporn Treewisessorn. Russian-Thai events in the Asian communication // New Russia in the global policy process. Materials of the international scientifically-practical conference. Yekaterinburg, 2011. P. 129-132.
  7. จิราพร ตรีวิเศษศร. รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามเย็นกับ 20 ปี การพัฒนาความสัมพันธ์รัสเซีย-อาเซียน (1996-2016). วารสารภาควิชาประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559; 41: 74-85.
  8. จิราพร ตรีวิเศษศร. บทบาทของรัสเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทิศทางในคริสต์ศตวรรษที่ 21. วารสารรัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2558; 6: 63-84.
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160