ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาควิชาประวัติศาสตร์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 -  31 สิงหาคม 2564 นั้น 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานและคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

ไม่มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2554

 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160 Emailaddress :