ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ผลการรับสมัครนิสิต วิชาโทมัคคุเทศก์ นิสิตโครงการพิเศษ  ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
คณะที่สังกัด
สาขาที่เรียน
รหัสประจำตัวนิสิต
1 นางสาว ญาสิรี อมรปิยะพงศ์ สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010291
2 นางสาว ศิริพร โปร่งสันเทียะ สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010624
3 นางสาว พิชญ์สินี รอดโพธิ์ทอง สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010619
4 นาย ณภัทร ศีลวัตตั สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010228
5 นาย ธนดล ดีประคอง คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010229
6 นางสาว กัลย์กมล ประมูลทรัพย์ คณเสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010495
7 นางสาว จิดาภา  เจนพานิช สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010499
8 นางสาว ณัฐชยา  วรชิน สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010501
9 นาย ธนพล เตรียมประกิจกุล สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010503
10 นางสาว นภัสสร ปิญาพรณ์ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010505
11 นางสาว นันทวรรณ  เดชโชติ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010506
12 นางสาว ภัคจิรา เสถียรุจิกานนท์ สังคมศาสตร๋ ประวัติศาสตร์ 63103010507
13 นางสาว วิไลวรรณ สุวรรณทิพย์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010510
14 นาย สุทธิภัทร สกุลดิษฐ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010512
15 นางสาว หทัยชนก เวโรจน์บรรจง สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010513
16 นางสาว อัญญาดา ฮามีด สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010804
17 นาย ณัฐพล ศิริคำน้อย คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010502
18 นาย เกียรติไกร ดุษฎีธรรม คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010497
19 นาย พชร บุณยรัตพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010230
20 นาย คมชาญ  ชาวเรือหัก สังคมศาสตร์ ประวัศาสตร์ 63103010498

นิสิตผู้มีรายชื่อข้างต้นคือผู้สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโทมัคคุเทศก์
ให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา TG 211 กลุ่ม B02 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160 Emailaddress :