ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ผลการรับสมัครนิสิต วิชาโทมัคคุเทศก์  ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
คณะที่สังกัด
สาขาที่เรียน
รหัสประจำตัวนิสิต
1 นางสาว พิยดา ฉิมทอง คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010076
2 นางสาว ณรัตติกาล ทัศนาเวช คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010063
3 นาย สันติภาพ เทียมดาว คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010088
4 นางสาว ภิญญดา  จอมสุริยะ คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010081
5 นางสาว นิติมา ปะดุลัง คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 63103010068
6 นางสาว อัจฉราวลัย หลงผดุง คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010493
7 นางสาว รุจาภา ครองยุติ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010476
8 นางสาว วรรณวิษา สาคร คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010479
9 นางสาว พิมพ์ชนก หุ่นเก่า คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010471
10 นางสาว คณาพร เผ่าหูสระ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010448
11 นางสาว ศลิษา  ศรีนะรา คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010483
12 นางสาว สร้อยสลา คำสุเรศ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010222
13 นางสาว ณัฐมล  ฉายวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010458
14 นางสาว ชมพูนุท พลเดช คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010451
15 นางสาว ฟ้ารุ่ง เขียวเหมย คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010473
16 นางสาว วรวรรณ ขจรวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010219
17 นางสาว ภัทรลักษณ์ สีทองดี คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010474
18 นาย นายนริทธิ์ มั่นคง  คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010211
19 นางสาว ลภัสดา  พลเทพ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010477
20 นางสาว นพรดา  อุดมพานิช คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 63103010462
21 นาย นายนริทธิ์  มั่นคง  คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์  63103010211
22 นาย สิรวิชญ์  บาลเทือง คณะมนุษย์ศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 63101010029
23 นางสาว นงนภัส คล้ายทับทิม คณะมนุษย์ศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 63101010561
24 นางสาว ประภัสสร ปัญญาประเสริฐยิ่ง คณะมนุษย์ศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 63101010023
25 นาย สิริวิชญ์ จิตจันทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 63101010030
26 นางสาว มัญชุภา เนื่องจันทร์พัด คณะมนุษย์ศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 63101010026
27 นางสาว มัณฑณากร  อุตรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาไทย 63101010546
28 นางสาว ทอหทัย แก้วจันทรา คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010482
29 นาย พันธุ์ธัช เปรมจิตติบันเทิง คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010498
30 นางสาว วิริยา  วอปู คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010019
31 นางสาว พลอยชมพู เจริญกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010496
32 นางสาว ประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010494
33 นาย อัครวิชญ์ อินทรตุล คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010519
34 นางสาว กมลศรี ดวงสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 63101010462
35 นางสาว ภัทรภร ศิวะสกุล คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ 63101010503
36 นาย ดิษกร เตชนะนนท์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ 63101010009
37 นาย สุวิจักขณ์ แสนพรหม คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศบ. 63101010516
38 นางสาว นูรีน บุญประมาณ คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศบ. 63101010013
39 นางสาว ณัฐฐา  ชยปาลกุล คณะมนุษย์ศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก 63101010559
40 นางสาว บัณฑิตา ไชยโย คณะมนุษยศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก 63101010203
41 นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ศรี คณะมนุษย์ศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 63101010208
42 นาย พัทธดนัย สุวรรณปาล คณะมนุษย์ศาสตร์ ศศ.บ. 63101010497
43 นางสาว จีรภิญญา วงศา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 63101010196
44 นางสาว นันทินี บุญสุข คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 63101010201
45 นางสาว ลักษิกา ฉิมสอาด คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 63101010207

ด้วยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโทมัคคุเทศก์ได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา เห็นควรให้รับนิสิตทุกคนโดยไม่ต้องมีการสอบ
นิสิตผู้มีรายชื่อข้างต้นคือผู้สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโทมัคคุเทศก์
ให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา TG 211 กลุ่ม B01ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160 Emailaddress :