ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครนิสิต วิชาโทประวัติศาสตร์  ปีการศึกษา 2560

กำหนดวันรับสมัคร
2 พฤษภาคม –  19 พฤษภาคม
2560

หากมีผู้สมัครเกิน 35 คน จะมีการจัดสอบเพื่อคัดเลือกซึ่งทางภาควิชาจะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ที่ผู้สมัครให้ไว้
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

 แผนการเรียน6ภาคการศึกษา6รายวิชา      18       หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่                                                                            
HI 221 Modern Southeast Asian History
(3-0-6)

ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่                   3(3-0-6)
HI 212  Modern Thai History

รวม   3  หน่วยกิต

รวม   3  หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ปศ 341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่             3(3-0-6)
HI 341 Modern South Asian History

ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
HI 331 Modern East Asian History
3(3-0-6)

รวม   3  หน่วยกิต

รวม   3   หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                             
HI 303 Contemporary World Affairs
3(2-2-5)

ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19                                                         
HI 351 European History since the 19th Century
3(3-0-6)

รวม   3  หน่วยกิต

รวม   3  หน่วยกิต

นิสิตที่สนใจสามารถลงชื่อสมัครเรียนที่ สมัครเรียนวิชาโทประวัติศาสตร์ ปี 60


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160