ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ผลการรับสมัครนิสิต วิชาประวัติศาสตร์  ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
คณะที่สังกัด
สาขาที่เรียน
1 นาย ธนากร งอยตะคุ คณะสังคมศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง
2 นางสาว พิมลพัชญ์ ทิพชัยวรภัทร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 นางสาว ลักษิกา ฉิมสอาด คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
4 นางสาว นันทินี บุญสุข คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
5 นางสาว นางสาวจีรภิญญา วงศา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
6 นางสาว ซารีฟ๊ะ  แสสาเหตุ คณะสังคมศาสตร์ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7 นาย อิศเรศ เกษะประกร สังคมศาสตร์ วิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
8 นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ศรี คณะมนุษย์ศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
9 นางสาว ณัฐฐา ชยปาลกุล คณะมนุษย์ศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
10 นางสาว อรปรียา อินอุตร มนุษยศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
11 นางสาว ฐิตารีย์ บัวพรวน บัวพรวน มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ
12 นางสาว ชลิดา ปานสัมฤทธิ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีไทย
13 นางสาว จุฬารัตน์ โสภกุล มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
14 นางสาว สกุณา ภิญโญคม มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
15 นางสาว มัญชุภา เนื่องจันทร์พัด มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
16 นางสาว อภิญญา แก้วซัง คณะมนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
17 นาย บริชานัน ทรงยศ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
18 นางสาว ภัทลัดดา ศรีวิพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ
19 นางสาว คณิตา มุนมิน สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
20 นางสาว นัสเร๊าะฮ์ ม่าเหล็ม สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
21 นางสาว กุลธนิกา อุบลกาญจน์ คณะสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
22 นาย ธนากร  งอยตะคุ คณะสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง
23 นาย ณภัทร  ต่อเทียนชัย คณะสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง

นิสิตผู้มีรายชื่อข้างต้นคือผู้สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564
ให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา HI 221 กลุ่ม B04 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้สอนอาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160 Emailaddress :