ประกาศของคณะสังคมศาสตร์
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิต


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2554

1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.  มีความสามัคคี
4.  มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ
5.  รับฟังความคิดเห็นและเข้าใจผู้อื่น
6.  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
7.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้กาลเทศะ
8.  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และเสียสละ
9.  มีวินัยในตนเอง
10. มีความมุ่งมั่น พากเพียร อดทน
11. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
12. มีความภาคภูมิใจและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
13. รักประชาธิปไตยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
14. เคารพและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
15. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160