ณัฐพร ไทยจงรักษ์

ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ดร. ณัฐพร ไทยจงรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Name (position) 

Nathaporn Thaijongrak , Assistant Professor

โทรศัพท์/Tel.

02-6495160

อีเมล์/ E-mail

mui_mig@yahoo.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

Docteur (mention très honorable avec félicitation du jury à l'unanimité Histoire et civilisations Université de Paris VII (Diderot) ฝรั่งเศส 2557
Master II Recherche Histoire des mondes méditerranéens, européens et africains Université de Provence (Aix-Marseille I) ฝรั่งเศส 2552

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Arts

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2549

ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)
Bachelor of Arts

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2545

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ยุโรป
Southeast Asian History, European History

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2560
โครงการสำรวจและปรับปรุงขอบเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักศิลปากรที่ 1-15 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 2560
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

2559
การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศส พ.ศ.2436-2450 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559
หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอจดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2558
การค้าชายแดนไทย – กัมพูชาระหว่าง ค.ศ.1863 – 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

1.บทความวิชาการ

 

1.1 Nathaporn Thaijongrak. L’armée thaïlandaise : modernisation monarchie et enjeux politiques au rythme du Coup d’Etat” dans Observatoire Asie du Sud-est Etude trimestrielle pays, numéro 4/8, cycle 2013-2014, Juin 2014, ASIA CENTRE, Centre etudes Asie  
1.2 Nathaporn Thaijongrak. Les Khmers Issaraks et la Thailande. Colloque International sur le Cambodge: La conscience du passé chez les Khmers et leurs voisins. Approches linguistique, historique et ethnologique.
1.3 ณัฐพร ไทยจงรักษ์. “สตรีฝรั่งเศสในระบอบเก่าจนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส” ใน วารสาร ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 39, 2557, หน้า 152-166.
1.4 ณัฐพร ไทยจงรักษ์. “สวนยางพาราภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงการเมืองในกัมพูชา: จากสมัยอาณานิคมจนถึงการปกครองภายใต้คอมมิวนิสต์” ในวารสารสังคมศาสตร์ Vol 17, No 11 (2557) หน้า 287-301.

2. หนังสือ

 

 

2.1 ณัฐพร ไทยจงรักษ์และคณะ. (2558). คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและเอชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

   
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160