ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

ชื่อ - สกุล

นายณัฐพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (Nattapol  Isarankura Na Ayudthya)

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

วัน- เดือน - ปี เกิด

31 มกราคม พ.ศ. 2522

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม.  (ประวัติศาสตร์เอเชีย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ.  (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์และโทรสาร

026495160

Email Address

nattapol@g.swu.ac.th, pag19792000@yahoo.com
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160