tr>

คณาจารย์ประจำภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์
ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
รองศาสตราจารย์
ดร. ศิริพร ดาบเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาติชาย มุกสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โดม ไกรปกรณ์
อาจารย์ ดร.จิราพร  ร่วมพงษ์พัฒนะ 
อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
 
อาจารย์พรพรรณ โปร่งจิตร อาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ

อาจารย์ ดร.ญาณินี ไพทยวัฒน์
เลขานุการภาควิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาประวัติศาสตร์

   

เจ้าหน้าที่ฝายสนับสนุนวิชาการประจำภาควิชาประวัิติศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา นายศราวุธ  เพ็ญศรีโคตร
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160