tr>

คณาจารย์ประจำภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์ อาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร
อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
อาจารย์พรพรรณ โปร่งจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง
อาจารย์ ดร.จิราพร    ตรีวิเศษศร
 
อาจารย์ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล อาจารย์ญาณินี ไพทยวัฒน์  

เจ้าหน้าที่ฝายสนับสนุนวิชาการประจำภาควิชาประวัิติศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา นายศราวุธ  เพ็ญศรีโคตร
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160