tr>

คณาจารย์ประจำภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิชกุล อาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร
อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
อาจารย์พรพรรณ โปร่งจิตร
อาจารย ดร.โดม ไกรปกรณ์ อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง
อาจารย์ ดร.จิราพร    ตรีวิเศษศร
     

   

เจ้าหน้าที่ฝายสนับสนุนวิชาการประจำภาควิชาประวัิติศาสตร์

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจวรรณ สว่างคง นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160