ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

ดร.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล, อาจารย์

Name (position) 

Piyanard  Ungkawanichakul , Lecturer

โทรศัพท์/Tel.

0-2649-5160 หรือ 086-336-5841

อีเมล์/ E-mail

piyanardu@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาเอก
Philosophy of

Doctor

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
D.A.(Art&Culture)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University

ไทย 2560/2017

ปริญญาโท

Master of Art

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
M.A. (History)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
Srinakharinwirot University

ไทย

2542/1999

ปริญญาตรี

Bachelor of Art

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
B.A. (History)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ปทุมวัน)
Srinakharinwirot University

ไทย

2536/1993

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์ไทย, ศิลปวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว และสตรีศึกษา
Thai History, Art and Culture, Tourism History and Women Study

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน

ปีงบประมาณ

ที่ได้รับทุน
การวิวัฒน์เข้าสู่สังคมไทยยุคใหม่ของสตรีชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 6-7 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
มรดกช่างสมัยอยุธยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีไทย พ.ศ.2411 - 2475 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
การวิวัฒน์เข้าสู่สังคมไทยยุคใหม่ของสตรีชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 6-7 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

1. บทความวิจัย
 
 1. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561). มรดกช่างสมัยอยุธยา : กรณีศึกษาชุมชนบัานบุ. วารสารประวัติศาสตร์. ปีที่ 43.  หน้า 129 - 142.
 2. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  (2557).  บทความวิจัย เรื่อง “สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที่ 5 –
  รัชกาลที่ 6” ในรวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2014. หน้า 169 – 180.นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 3. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  (2555). บทความวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณ์สตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 –
  รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2394 – 2453)” ในรวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 4. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2558).  บทความวิจัย เรื่อง “ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลป์ของศิลปินไทย : กรณีศึกษา
  ผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม  นาคีรักษ์” ในรวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2015.  กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.บทความวิชาการ  
 
 1. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2558). ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลป์ของศิลปินไทย : กรณีศึกษาผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาคีรักษ์.การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2015. 3 กรกฎาคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 106 – 119.
 2. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2557).  สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2014.7 พฤษภาคม 2557  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. หน้า 169 – 180.
 3. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2547).  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว : กษัตริย์วังหน้าในสมัย
  รัตนโกสินทร์.  ใน วารสารประวัติศาสตร์ 2547.  2547 : 81 - 91.
 4. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  (2549).  การสร้างความเป็นตะวันตกให้กับเมืองบางกอกในช่วงการปรับตัวให้ ทันสมัย ใน วารสารประวัติศาสตร์ 2549.  2549 : 56 – 77.
 5. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2554).  รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2545 – 2548” ใน วารสารประวัติศาสตร์ 2553 – 2554.  2554 :
 6. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2555).  รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549 – 2555” ใน วารสารประวัติศาสตร์ 2555.  2555 :
 7. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2556).  อิทธิผลตะวันตกที่มีต่อการปรับเปลี่ยนของสตรีในราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 5 –
  รัชกาลที่ 6. ใน วารสารประวัติศาสตร์ 2556. 2556 : 68 – 80.
 8. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  (2558).  ความคิดกับการกำหนดสถานภาพสตรี.  ใน วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2558 : 397 – 415.
 9. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล และสุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ.  (2552).  ภาพลักษณ์สตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตก
  ในสมัยอยุธยา.  ใน  วารสารประวัติศาสตร์ 2552.  2552 : 59 -79.

2. หนังสือ /ตำรา

 

 

 1. เชาวลี  จงประเสริฐ และปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2547).  หนังสือประกอบการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์.
 2. เชาวลี   จงประเสริฐ ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล และคณะ.  (2548).  หนังสือประกอบการเรียน วิชา
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ระดับอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์.
 3. เชาวลี   จงประเสริฐ ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล และคณะ.  (2551).  หนังสือประกอบการเรียน วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุง) ระดับอาชีวศึกษา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์.
 4. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  (2552).  ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ภาควิชา ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 5. ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล.  (2555).  พัฒนาการประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมไทย. (ฉบับปรับปรุง)  
  กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160