ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

พรพรรณ  โปร่งจิตร , อาจารย์

Name (position) 

Pornpan  Prongchitr, Lecturer

โทรศัพท์/Tel.

086-3975789

อีเมล์/ E-mail

pornpanpr@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)

 

ไทย

Thailand

 

 

 

ปริญญาโท ศศ.บ (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)

ไทย

Thailand
2546/2003

ปริญญาตรี

ศศ.บ (ประวัติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยบูรพา(Burapha University)

 

ไทย

Thailand

 

2540/1997

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา, อาเซียน, ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง,ประวัติศาสตร์อิหร่าน

Thai History, Ayutthaya History, Asean, Middle East History, Iran History

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ความเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลก คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
การอพยพเคลื่อนย้ายของชาวมลายูและมุสลิม ที่ปรากฎในพระราชพงศาวดารสยามฉบับบริติช มิวเซียม คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ความทรงจำร่วมของผู้เฒ่าในอาเซียน เรื่องการอพยพเคลื่อนย้าย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2556
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอิหร่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

1. บทความวิจัย
  1. พรพรรณ  โปร่งจิตร.  (2557).  “วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 4” พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน”.  กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2. บทความวิชาการ

 

 

 1. พรพรรณ  โปร่งจิตร.  ความทรงจำร่วมของผู้เฒ่าในอาเซียนเรื่องการอพยพเคลื่อนย้าย.ใน: การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4  พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน"; 10 กรกฎาคม 2557; โรงแรมดิเอมเมอรัลด์. กรุงเทพ
 2. พรพรรณ  โปร่งจิตร.  (2555). “เด็กชายมูฮัมมัด ฮูเซ็น ฟะมีเดะฮ์
  ตัวอย่างผู้มีคุณธรรม ในเหตุการณ์สงครามอิรัก – อิหร่าน (ค.ศ.  
  1980-1988)”.  ใน วารสารประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
 3. พรพรรณ  โปร่งจิตร.  (2557). “พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับ   
  บริติชมิวเซียม :การอพยพเคลื่อนย้ายของมุสลิมที่ปรากฏใน     
  พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียม (การสำรวจ
  เบื้องต้น).ใน วารสารประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160