ชื่อ - สกุล

นายศราวุธ เพ็ญศรีโคตร (Sarawut Panseekot)

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

วัน- เดือน - ปี เกิด

1 มกราคม พ.ศ. 2535

วุฒิการศึกษา

รบ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2557

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์และโทรสาร

026495160

Email Address

sarawutp@g.swu.ac.th
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160