สาวิตรี พิสณุพงศ์

ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

สาวิตรี พิสณุพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Name (position) 

Sawitri Pisnupong , Assistant Professor

โทรศัพท์/Tel.

02 649 5160

อีเมล์/ E-mail

Sawitri407@yahoo.com

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาโท

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

Historical Archaeology

ม.ศิลปากร

Silpakorn University

ไทย

(Thailand)

2531

1988

ปริญญาตรี

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

History of Art

ม.ศิลปากร

Silpakorn University

ไทย

(Thailand)

252

1979

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

โบราณคดีในประเทศไทย, ศิลปกรรมไทย, ประวัติศาสตร์เอเชียใต้, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, โบราณสถานสำหรับการท่องเที่ยว. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
Archaeology in Thailand, Thai Arts, History of South Asia, Museology, Study of Temples and Historical Sites for Tourism, History of Eastern Art

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

การสร้างคู่มือการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
พระพุทธไสยสสน์ขนาดใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ : คติการสร้างและลักษณะเฉพาะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล 108 ประการบนฝ่าพระบาทในศิลปะเขมร : กรณีศึกษาจากพระพุทธไสยาสน์ วัดพระพุทธโจลนิพเปียน กรุงอุดงค์มีชัย ประเทศกัมพูชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

ศาสนสถานบนภูเขา : ภาพสะท้อนศาสนาและความเชื่อในประเทศไทย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

สุสานหลวงพนมอุดงค์ : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในประเทศกัมพูชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครนายกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: กรณีศึกษาจากโบราณสถานในพระพุทธศาสนา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2551.

ทำเนียบเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

1. บทความ
 

สาวิตรี พิสณุพงศ์. (2542). “โบราณสถานสมัยอยุธยา” วารสารประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาวิตรี พิสณุพงศ์.( 2549). “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านโบราณคดีและการพิพิธภัณฑ์”
วารสารประวัติศาสตร์.  
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาวิตรี พิสณุพงศ์. (2557). “ชาวโยเดียกับหลักฐานโบราณสถานที่เมืองอังวะ อมรปุระและสกาย” วารสารประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาวิตรี พิสณุพงศ์.  (2559). “รูปแบบเจดีย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ปรากฏ ณ สุสานหลวงพนมอุดงค์ เมืองอุดงค์มีชัย ประเทศกัมพูชา” วารสารสังคมศาสตร์.  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาวิตรี พิสณุพงศ์.  (2561). “พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล 108 ประการบนฝ่าพระบาท วัดพระพุทธโจลนิพเปียน กรุงอุดงค์มีชัย ประเทศกัมพูชา” วารสารประวัติศาสตร์.  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2. หนังสือ /ตำรา

 

 

จรรยา มาณะวิท สิริกุล พิชัยจุมพล และสาวิตรี พิสณุพงศ์. (2533). แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอีสานล่าง. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร
สิริกุล พิชัยจุมพล สาวิตรี พิสณุพงศ์ สุรีพร พงษ์พานิช และสุดาพร วรพล. ( 2534). แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอีสานบน. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
สาวิตรี พิสณุพงศ์. (2534). “ชุมชนโบราณที่สระมรกต” รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานสระมรกต. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
พีรพน พิสณุพงศ์, ชูชีพ ปลื้มจันทึก, สิริกุล วิริยารมภ์ และสาวิตรี พิสณุพงศ์. (2534). นำชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.
สาวิตรี พิสณุพงศ์. (2543). โบราณสถานกับการท่องเที่ยว. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาวิตรี พิสณุพงศ์. (2548). “มนุษย์กับศิลปะ” มรดกอารยธรรมโลก. ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สาวิตรี พิสณุพงศ์.  (2555).  วัดและโบราณสถานสำหรับการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาวิตรี พิสณุพงศ์. (2556). การศึกษาอิทธิพลศิลปะลังกาที่มีต่อสถาปัตยกรรมไทยสมัยสุโขทัย. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160