ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
ประจำปี 2562

ระดับปริญญาตรี
ทุนภาควิชาประวัติศาสต์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อทุน
1 นายพัทธนันท์ เภาตมะ 61103010652 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
2 นางสาววรินทร บุญเพิ่ม 61103010671 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
3 นางสาวภาวรินทร์ มีชาลี 61103010661 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
4 นางสาวณัชฐนิชา เพียขันทา 61103010624 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
5 นางสาวกรกมล มุสิกา 61103010613 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
6 นายวิศรุต หอมเทียม 61103010116 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
7 นางสาวต้นเข็ม สุวรรณประทุม 61103010627 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
8 นายณัฐพงษ์ สีหาทัพ 61103010107 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
9 นางสาวศุภานัน ธนปกิจ 60103010675 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
10 นายพันพร วุฒาอัคร์ 60103010935 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
11 นายกฤติพงศ์ คีรีเดช 60103010004 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
12 นางสาวพันธิตรา คำนวน 60103010934 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
13 นางสาวพิมลพรรณ ปลื้มจิตร 60103010937 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
14 นางสาวประภากร ไชยเดช 60103010932 ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
1 นางสาวชไมพร กกฝ้าย 61103010619 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
2 นายธนกร ศิริสุขวัฒนา 61103010632 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
3 นางสาวเนตรชนก หลักคำแหง 61103010642 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
4 นางสาวภัทราพร เซ่งเข็ม 60103010028 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
5 นางสาวศิรินทร์ ไชยเมือง 60103010947 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
6 นางสาวอุษณีย์ ทองก้อน 60103010957 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
7 นางสาวกุลธิดา เชื่อมทอง 60103010917 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
8 นางสาวชื่นธารา ศิริมงคล 60103010921 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
9 นางสาวมนัสนันท์ พันสมตน 60103010029 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
10 นางสาวธิติมา วรรโณทยาน 60106010018 ทุนคุณวิภา พัฒนวณิชย์กุล
ทุนบัณฑิตรุ่น 35
1 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทรสุข 60103010026 ทุนรุ่น 35
2 นายกฤษติณ ทรัพย์สงวน 60103010005 ทุนรุ่น 35
ทุนอาจารย์ณัฐพร ไทยจงรักษ์
1 นายธนดล ถ่องสกุล 59103010017 ทุน อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
2 นายธนกฤต ก้องเวหา 59103010016 ทุน อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนนิสิต 4+1
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อทุน
1 นางสาวสวรรยา มงคลวรเดช 62199110110 ทุนนิสิต 4+1
2 นางสาวภัคพิชา คำหอม 62199110111 ทุนนิสิต 4+1
3 นางสาวจรัสศรี สมตน 62199110112 ทุนนิสิต 4+1
4 นางสาวเปรมกมล ขุนรัตน์ 62199110113 ทุนนิสิต 4+1
5 นางสาวเครือมาศ มารอด 62199110114 ทุนนิสิต 4+1
6 นายปิยวัฒน์ สีแตงสุก 62199110115 ทุนนิสิต 4+1
ทุนรองศาสตราจาย์วุฒิชัย มูลศิลป์
1 นางสาวเมทินี บุษบกอ่อน 59199110033 ทุนรองศาสตราจาย์วุฒิชัย มูลศิลป์
2 นายสิงหนาท เริงโอสถ 60199130190 ทุนรองศาสตราจาย์วุฒิิชัย มูลศิลป์
 
หมายเหตุ
- ผู้ได้รับทุนทุกคนขอให้นำสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์, สำเนาบัตรประจำคัวนิสิต
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาให้ที่สำนักงานภาควิชาภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
-นิสิตผู้ได้รับทุนของบุคคลภายนอกขอให้เขียนจดหมายขอบคุณผู้มอบทุนส่งให้ภาควิชา เพื่อนำส่งให้ผุ้มอบทุนต่อไป
- นิสิตจะต้องเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
- โดยจะมีการซ้อมพิธีรับทุนวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4
อาคาร ดร.สาโรจน์ บัวศรี
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160