ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
(ทุนการศึกษาจากเงินบริจาคโดยบุคคลภายนอก)
ประจำปการศึกษา 2564

        

                                                       ตามที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณจากภายนอกในการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต
ในสังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และทางคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ได้มีการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนการศึกษาจากเงินบริจาคโดยบุคคลภายนอก ประจำปี 2564

       
  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ดูรายละเอียด
     
หมายเหตุ
- ผู้ได้รับทุนตามรายชื่อข้างต้นจะได้รับอีเมล์จากภาควิชา ขอให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนิสิต และสำเนาหน้าสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของมหาวิทยาลัยมาในอีเมล์ข้างต้นด้วย
- นิสิตผู้ได้รับทุนในรอบนี้จะภาควิชาจะทำเรื่องเบิกจ่ายให้ทันทีเมื่อเอกสารได้รับการส่งกลับมาครบถ้วนแล้ว
 
 
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160