ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
ประจำปี 2564 รอบที่ 2

         ตามที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้จัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 และได้รับเงินสนับสนุนจากบุคคลภายนอก ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาประวัติศาสตร์ และทางคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ได้มีการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปี 2564
       
  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564 ดูรายละเอียด
     
หมายเหตุ
-   ผู้ได้รับทุนตามรายชื่อข้างต้นจะได้รับอีเมล์จากภาควิชา แนบไฟล์ใบสำคัญรับเงินขอให้กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อช่องผุ้รับเงิน แล้วสแกนหรือถ่ายรูปให้ชัดเจนเต็มกระดาษ A4 ตอบกลับอีเมล์ที่แจ้งไป
-  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนิสิต และสำเนาหน้าสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของมหาวิทยาลัยมาในอีเมล์ข้างต้นด้วย
-  นิสิตผู้ได้รับทุนในรอบนี้จะเป็นการสอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
 
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160