ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์
เรื่องการรับสมัครทุนภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรี
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 - 4
2. มีความจำเป็นในการขอทุนและเป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนให้เปล่าจากที่อื่นในปีการศึกษานี้

ทุนภาควิชาประวัติศาสตร์ระดับปริญญาโท
1. เป็นนิสิตนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือนิสิตโครงการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ในปีการศึกษา 2565
2. มีความจำเป็นในการขอทุนและเป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนให้เปล่าจากที่อื่นในปีการศึกษานี้


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันสัมภาษณ์วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160