สัญญา ชีวะประเสริฐ

ชื่อ-สกุล (พร้อมตำแหน่ง)  

สัญญา ชีวะประเสริฐ , อาจารย์

Name (position) 

Sanya Chevaprasert , Lecturer

โทรศัพท์/Tel.

086 5648341

อีเมล์/ E-mail

sanyache@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา (Qualifications)

ระดับการศึกษา
Degrees

วุฒิการศึกษา
Qualifications

สถานที่ศึกษา
Institutions

ประเทศ
Countries

ปีที่สำเร็จการศึกษา
Year Graduated

ปริญญาโท

Master of Art

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (History)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University
ไทย

2539 (1996)

ปริญญาตรี

Bachelor of Art

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
Bachelor of Arts

(Art History)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sillpakorn University

ไทย

2535 (1992)

สาขาที่เชี่ยวชาญ(Specialty)

ประวัติศาสตร์
history

ทุนวิจัยที่ได้รับ /Funding received

ชื่องานวิจัยที่รับทุน แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ความเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุ่งตั้งแต่   พ.ศ.2525 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ทัศนะคติของผู้เรียนวิชาปศ.343ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง ต่อภูมิภาคตะวันออกกลาง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ความทรงจำระหว่างเมืองสองฝั่งแม่น้ำโขง-มุกดาหาร(ประเทศไทย) และสะหวันนะเขด(ส.ป.ป.ลาว) คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา / Publication

 
 
  1. สัญญา ชีวะประเสริฐ.  (2541) “บทบาททางการเมืองของเจ้าสุพานุวง” วารสารสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  2. สัญญา ชีวะประเสริฐ.  (2543) “คุยกับคนเชียงขวาง” ลาวภูมิลักษณ์ลุ่มน้ำโขง ประชาชน และวัฒนธรรม กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียเปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  3. สัญญา ชีวะประเสริฐ.   (2543) “การแก้ไขวิทีเฮ็ดเวียก “คู่มือนักปฏิวัติลาว””วารสารประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  4. สัญญา ชีวะประเสริฐ.  (2545) “ติช นัท ฮันห์ และโรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังคม” เวียดนาม ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  5. สัญญา ชีวะประเสริฐ.  (2545) “ประวัติย่อของหนังจีน” ประวัติศาสตร์สัญจร จีน กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  6. สัญญา ชีวะประเสริฐ. (2555)“ความทรงจำของเมืองสองฝั่งแม่น้ำโขง : มุกดาหาร และ สะหวันนะเขด” วารสารประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  7. สัญญา ชีวะประเสริฐ. (2557) “ความทรงจำเกี่ยวกับดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขง ในประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ลาว” วารสารสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17: 339 - 357.
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160