ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

-ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด

-ประกาศผลการพิจารณาทุนสำหรับนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน วิชา ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด
 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ดูรายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนเพื่อให้นิสิตเข้าฟังคำอธิบาย Course Introduction วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 193 SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ ดูรายละเอียด
- รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่นร ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมสำหรับนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160