ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

-ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด

-ประกาศผลการพิจารณาทุนสำหรับนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน วิชา ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด
 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมสำหรับนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- ประการศ ยุติการเผยแพร่บทความวารสารประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ดูรายละเอียด
 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160