ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

- ประกาศขยายเวลาการรับสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาควิชาประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปี 2564 รอบที่ 2 ดูรายละเอียด
- ประกาศผลการสมัครวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด
- ประกาศผลการรับสมัครวิชาโทมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด
- ประกาศผลการรับสมัครวิชาโทมัคคุเทศก์ นิสิตโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูรายละเอียด
- แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มี่ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160