ประกาศภาควิชาประวัติศาสตร์

-ประกาศสมัครเพื่อรับการคัดเลือกทุนการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 ดูรายละเอียด

-ประกาศสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน วิชา ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด
 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูรายละเอียด
- แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มี่ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- ขั้นตอนการส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์ ดูรายละเอียด
- ระเบียบการพิมพ์บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
- การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมสำหรับนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ดูรายละเอียด
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 26495160